JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.
1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku jest jednostką wpisaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w KRS pod numerem 0000057571 od 07.06.1989 roku.
Od 06.04.2004 posiada status organizacji pożytku publicznego.
Posiada nr. NIP 542-23-69-322, Nr. REGON 001287340

2. Siedziba Towarzystwa mieści się w Białymstoku przy ul. Sobieskiego 1.
3.Podstawowym celem działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
zgodnie ze statutem jest:
a/ działalność odpłatna
- udzielanie osobom ciężko i przewlekle chorym terminalnej opieki medycznej
i duchowej zwanej „opieką hospicyjną” w szczególności nad chorymi
w stanie terminalnym ze schorzeniami nowotworowymi.
- prowadzenie placówek hospicyjnej opieki stacjonarnej i domowej
( w ramach umów z Podlaskim Narodowym Funduszem Zdrowia)
b/ działalność nieodpłatna:
- organizacja kursów, szkoleń dla członków i wolontariuszy,
- udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorym w sprawowaniu opieki
nad chorymi
4. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy
oraz zatrudnionym personelu niezbędnym dla zapewnienia fachowej opieki
hospicyjnej oraz należytych warunków sanitarnych.
5. W 2013 roku Towarzystwo objęło opieką hospicyjna stacjonarną 385 osób
i 365 osoby opieką hospicyjną domową.
6. Obsługę bankową Towarzystwa w 2013r. prowadził bank PKO BP O/B-stok
oraz BPH O/B-stok
7.Sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
8. Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując przepisy Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15.11.2001 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących
działalności gospodarczej ( Dz.U.Nr.137 z 2001 r.)
Białystok dnia 31.03.2014 r. Zarząd:
Sporz.: 1. Tadeusz Borowski Beszta .....................
2. Daniela Małgorzata Czerniawska ..........................
3. Rzeszut Wanda ....................
4. Marianna Kamińska Wojtulewska .......................
5. Jan Kondzior ...........................
6. Anna Szymańska …………………………….
7. Elżbieta Dzienis …………………………
8. Łupińska Józefa ………………………………

 

Plik: Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2013 rok - w formacie pdf.

Plik: bilans 2013 w formacie pdf.

Plik: rachunek wyników 2013 w formacie pdf.

Plik: Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego za 2013 rok.

Odsłony: 3991